مستندات / راهنماهای اورچارد

جستجو

فهرست

Installing themes

دو راه براي افزودن زمينه به اورچارد وجود دارد. اولين و ساده ترين راه استفاده از تب Gallery در صفحه Theme در داشبورد جهت جستوجو و نصب زمينه از زمينه هاي موجود در سایت اورچارد. دومين راه به صفحه Theme بروید و با کليک بر روي لينک نصب زمينه ,که به شما اجازه از سیستم خود پکیج زمینه را به سایت ارسال و نصب نمایید.

Note If your site is running under IIS, make sure you have granted read/write permissions to the ~/Themes folder under the root of your site for the service account that is being used as the IIS application pool identity. However, you should remove the write permissions on a production server. نکته: اگر سايت شما تحت IIS اجرا مي شود , مطمئن شويد که شما …………………………پوشه /Themes بر پايه سايت شما براي سرويس

Installing a Theme from the Gallery

When the gallery feature is enabled, as it is by default in Orchard, a Gallery tab appears at the top of the both the Themes screen and the Modules screen in the dashboard.

Note: If the gallery feature has been disabled, there will be no Gallery tab visible in the Themes or Modules dashboard screens. To enable a disabled gallery, click Modules in the dashboard, and click Enable on the Gallery feature.

نصب زمينه از گالري

زماني که خاصيت گالري فعال است , هنگامي که به طور پيش فرض در ارچارد , تب Gallery در بالاي هر دو صفحه Theme و صفحه Modules در داشبورد ظاهر مي شود. يادداشت: اگر ويژگي گالري غيرفعال شده باشد , هيچ تب Gallery در داشبورد Theme يا Module ظاهر نمي شود.براي فعال کردن گالري غير فعال , Module در داشبورد را انتخاب کنيد , و ويژگي گالري* Enable* را بر گزينيد

In the Themes screen of the dashboard, click the Gallery tab. A set of themes appears with a pair of Install and Download links next to each theme.

در صفحه Theme از داشبورد , تب Gallery را انتخاب کنيد. يک مجموعه از زمينه ها در کنار هر دو لينک Install وDownload در کنار يکديگر ظاهر مي شوند.

To install a theme in your site, click the Install link next to the theme. Installing a theme adds it to your site in the Available list of themes on the Themes page in the dashboard. From there, you can preview a theme or set it as the current site theme, as described Previewing and Applying a Theme. براي نصب زمينه در سايت خود , لينک Install در کنار زمينه انتخاب کنيد . نصب کردن زمينه آن را به سايت شما در ليست زمينه هاي Available در صفحه Theme در داشبورد اضافه مي کند.از آنجا شما مي توانيد زمينه را مشاهده يا آن را به عنوان زمينه سايت انتخاب کنيد, همانطور که درPreviewing and Applying a Theme شرح داده شده.

Installing a Theme from your Local Computer

To install a theme from your local computer, in the Themes screen of the dashboard, click the link to Install a theme from your computer. This displays a screen that lets you install a theme. Browse to a local package file that contains a theme (, select it, and then click Install. The theme package is installed in your site, and you will see the theme listed in the Available section of the Themes screen.

نصب يک زمينه براي رايانه

براي نصب يک زمينه از زايانه خود , در صفحه Theme از داشبورد , لينک install a theme from your compuer را انتخاب کنيد.اين يک صفحه که به شما اجازه مي دهد يک زمينه را نصب کنيد نمايش مي دهد. جست و جو يک بسته پرونده که شامل زمينه the file will have a .nupkg extension)) آن را انتخاب کنيد, و Install را انتخاب کنيد. بسته زمينه در سايت شما نصب مي شود, و شما مي توانيد ليست زمينه ها را در قسمت Available در صفحه Themes مشاهده کنيد

Note A theme contains a number of files and folders packaged in a ZIP file that has a .nupkg file extension. The packaging feature is provided by the NuGet package management system. Packaging themes and other add-ons is beyond the scope of this topic, but you can learn more at http://nuget.codeplex.com/.

The following illustration shows the Terra theme, which was previously downloaded to the local computer from the Gallery, after clicking the Install a theme from your computer link and installing it to an Orchard site. The installed theme appears in the Available section.

يادداشت : يک زمينه شامل تعدادي پرونده و پوشه مي شود که در يک پرونده ZIP که فرمت .nupkg را دارد. بسته هاي ويژگي ها توسط بسته هاي مديريت سيستم NuGet ارائه شده است.بسته هاي زمينه ها و ………………. ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

مثال زير نشان مي دهد زمينه Terra را , که به تازگي از Gallery بر روي رايانه دانلود شده , بعد ار انتخاب لينک * Install a theme from your computer* و نصب آن بر روي سايت ارچارد , زمينه نصب شده در قسمت Available طاهر مي شود.

To use an example theme to test this feature, download an existing theme from the Gallery tab on the Themes page, then browse to the saved .nupkg file on your computer and install it as described previously.

When a theme is installed, the theme files are placed in the ~/Themes folder. You can see the installed themes in your site by checking the Available section on the Themes page in the dashboard. For more information about how to preview themes and apply them to your site, see Previewing and Applying a Theme.

براي استفاده از زمينه براي امتحان کردن اين ويژگي , زمينه موجود را از تب Gallery در صفحه Themes دانلود کنيد , سپس فايل ذخيره شده .nupkg در رايانه را جست و جو کنيد و آن را به عنوان معرفي شده نصب کنيم.

زماني که زمينه نصب شد , پرونده هاي زمينه در پوشه ~/Themesقرار مي گيرند. شما مي توانيد زمينه هاي نصب شده خود را با بررسي کردن قسمتAvailabe در صفحه Themes در داشبورد مشاهده کنيد. براي اطلاعات بيشتر درباره چگونگي پيش نمايش زمينه ها و اعمال کردن آن در سايت , Previewing and Applying a Theme. را مشاهده کنيد.

Change History

  • Updates for Orchard 1.1
    • 3-21-11: Updated screen shots and text for installing themes.